Svensk Produktionsforskning 2020


Sammanfattning

Svensk tillverkningsindustri, som genererar 50% av Sveriges varuexport, står inför stora förändringar. De huvudsakliga drivkrafterna för förändring är ökande krav på ekologisk uthållighet och globalisering. Sverige har som industrination stora möj- ligheter att förstärka konkurrensförmågan, genom en snabb omställning till de nya vilkoren. Produktionsutveckling är en nyckel-kompetens för att förnya industrisverige, dels för att utveckla inhemsk produktion, dels för att öka Sveriges attraktionskraft som utvecklingsbas för de globala företagen. Avancerad produktionsforskning i nära samverkan med de tillverkande företagen är en nyckel till industriell utveckling.


Föreliggande agenda är industrins och akademins gemensamma målbild för fram till 2020. Agendan som är avsedd att ligga till grund för en detaljerad forsk- ningsstrategi, har utarbetats gemensamt av Teknikföretagen, Svenska Produktions- akademien och Swerea IVF och har tagits fram av Jan Sjögren, IVF, respektive Johan Stahre, Chalmers.

Agendan pekar dels ut de utmaningar som svensk tillverkningsindustri står inför samt viktiga forskningsområden för att klara utmaningarna.

Svensk Produktionsforskning 2025


Forskningsagendan Svensk Produktionsforskning 2020 var mycket framgångsrik och bidrog till att resurser för ett strategiskt forskningsområde Produktion ingick i den svenska  forsknings-propositionen 2008. Produktionsakademien samarbetade 2007-2008 med branschorganisationen Teknikföretagen och industriforskningsinstitutet Swerea-IVF för att skapa en nationell produktionsforskningsstrategi.


Den fick namnet Svensk Produktionsforskning 2020 och överlämnades
till näringsdepartementet som den samlade bilden av industrins och forskarnas syn på framtiden inom produktionsområdet.


Strategin påverkade innehållet i den svenska forskningspropositionen 2008.

Nationell Produktionsforskningsstrategi

Made In Sweden 2030

Produktionsakademien skapade 2013 tillsammans med Teknikföretagen och Swerea IVF (RISE) ytterligare en nationell agenda - Made in Sweden 2030.